Sunday, February 17, 2013

เริ่มสร้างเริ่มใช้บัญชีใหม่ของ gmail.com

การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เพื่อการบริหารจัดการงานส่วนตัวและองค์กรอย่างพอเพียงผลิตภัณฑ์และเครื่องมือบริการฟรีในระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆของกูเกิ้ล ตอน:เริ่มสร้างเริ่มใช้บัญชีใหม่ของ gmail.com<

Monday, January 21, 2013

ผศ.ประชิด ทิณบุตร บรรยายเรื่อง Cloud Computing Tools for the Next Decade Teachers

ผศ.ประชิด ทิณบุตร บรรยายเรื่อง Cloud Computing Tools for the Next Decade Teachers วันที่ 25 มกราคม 2556 แก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี สไลด์คำบรรยาย

Saturday, January 19, 2013

Cloud computing is ?

      Cloud computing is a general term for anything that involves delivering hosted services over the Internet. These services are broadly divided into three categories: Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) and Software-as-a-Service (SaaS). The name cloud computing was inspired by the cloud symbol that's often used to represent the Internet in flowcharts and diagrams. 
      Cloud Computing คืออะไร หมายถึงอะไรนั้นคงเป็นเรื่องที่ต้องอธิบายกันนานเพราะมีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์อื่นๆอีกมากมาย แต่หากเราจะอธิบายอย่างง่าย ให้เข้าใจง่ายๆก็คือสิ่งต่างๆที่เราเข้าไปร่วมเกี่ยวข้อง ร่วมใช้งาน ได้รับบริการจากที่มีอยู่ในระบบที่ ให้รองรับ มีการจัดเก็บ การประมวลผล การแสดงผล และสืบค้นแสดงผลคืน โดยอาศัยช่องทางผ่านนะบบอินเตอร์เน็ต ซึงวิธีการประมวลผลที่อิงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถระบุความต้องการไปยังซอฟต์แวร์ของระบบ Cloud Computing จากนั้นซอฟต์แวร์จะร้องขอให้ระบบจัดสรรทรัพยากรและบริการให้ตรงกับความต้อง การผู้ใช้ ทั้งนี้ระบบสามารถเพิ่มและลดจำนวนของทรัพยากร รวมถึงเสนอบริการให้พอเหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทราบว่าการทำงานหรือเหตุการณ์เบื้องหลังเป็นเช่น ไรA cloud service has three distinct characteristics that differentiate it from traditional hosting. It is sold on demand, typically by the minute or the hour; it is elastic -- a user can have as much or as little of a service as they want at any given time; and the service is fully managed by the provider (the consumer needs nothing but a personal computer and Internet access). Significant innovations in virtualization and distributed computing, as well as improved access to high-speed Internet and a weak economy, have accelerated interest in cloud computing. 


A cloud can be private or public. A public cloud sells services to anyone on the Internet. (Currently, Amazon Web Services is the largest public cloud provider.) A private cloud is a proprietary network or a data center that supplies hosted services to a limited number of people. When a service provider uses public cloud resources to create their private cloud, the result is called a virtual private cloud. Private or public, the goal of cloud computing is to provide easy, scalable access to computing resources and IT services.

Benefit from the use of Cloud Computing.

1. Computer. Located anywhere. Users do not need to know the location request to the Internet or Intranet network with sufficient bandwidth is bandwidth. Will allow us to move the computer to build data center in a cost as low as the price of land. Near a power plant or energy prices. The air is cool. To save energy in the cold to sustain the system.
2. The computer use due to cost-effectively allocated to the large number of users. Makes it possible to design a system that does not require the use of the hard work for you too. Flexibility. You can expand or reduce its infrastructure and ease of development and change can increase the number of machines when demand is higher.
3. The budget for the maintenance of computer systems and network infrastructure and software licenses. To save electricity.
4. The separation between applications and systems work. The program can be moved back and forth on the existing system is stable because it can be higher. Using multiple sets and move away from the computer system that crashes easily.
5. Safety (Security) high because every All programs and files are stored in Supercomputer. Public at large or stored in a high-speed Network.


Ref URL: http://thecloudandediscovery.com/wp-content/uploads/2011/11/Cloud-computing-in-Asia.jpg